Závěry průzkumu SAR mezi pražskými městskými částmi
(prosinec 2019 – leden 2020)

Praha, 15. 1. 2020

  • 64 % městských částí uzavírá s investory smlouvy o spolupráci.
  • Z městských částí, které uzavírají smlouvy o spolupráci, požaduje 75 % od investorů kombinaci finančního či jiného plnění a 25 % pouze finanční plnění.
  • Nové školy potřebné v souvislosti s novou výstavbou by podle 64 % respondentů měla budovat veřejná správa (město, městské části nebo stát) a podle 36 % městských částí investoři nové výstavby.
  • Páteřní sítě a páteřní komunikace by podle 68 % respondentů měla financovat veřejná správa a podle 32 % investoři nové výstavby.
  • Podle 80 % městských částí by měla být vytvořena jednotná celoměstská pravidla pro spolupráci MČ a investorů.
  • 72 % respondentů se vyslovilo pro zřízení fondu veřejných investic, kam by investoři nové výstavby přispívali podle jednotných pravidel.
  • Stávající přerozdělování daní není spravedlivé podle 96 % městských částí. Více peněz by podle nich mělo být směřováno městům a obcím, ve kterých se staví a které nesou největší zátěž spojenou s novou výstavbou.

Uzavírá Vaše městská část s investory, kteří plánují výstavbu na území Vaší městské části, smlouvy o spolupráci?

Jaký druh plnění od investorů ve smlouvách o spolupráci požadujete?

Kdo by měl podle Vás financovat výstavbu škol, které je třeba vybudovat v souvislosti s novou výstavbou?

Kdo by měl podle Vás financovat výstavbu technické a dopravní infrastruktury (páteřní sítě a páteřní komunikace), které je třeba vybudovat v souvislosti s novou výstavbou MIMO POZEMEK investora?

Měla by být podle Vašeho názoru vytvořena jednotná pravidla spolupráce města, městských částí a investorů platná pro všechny investory na celém území Prahy?

Měl by podle Vás být zřízen fond veřejných investic, do kterého by přispívali všichni investoři podle jednotných pravidel, a z něhož by byla hrazena výstavba technické a dopravní infrastruktury (páteřní) a určené stavby občanské vybavenosti (školská a zdravotnická zařízení apod.)

Měl by podle Vás stát přesměrovat část z daní z nové výstavby na obce, kde se staví (protože právě obce, kde se staví, nesou finanční zátěž spojenou s novou výstavbou)?

Zdroj: Průzkum SAR mezi 57 pražskými městskými částmi (vyplnilo 25 MČ), prosinec 2019 - leden 2020