Informace o zpracování osobních údajů

Beru na vědomí, že Sdružení pro architekturu a rozvoj z.s., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 05846749, vedené u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L 67970, je jakožto správce osobních údajů, oprávněno v souladu s obecným nařízením č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat mé osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře na akce pořádené Sdružením pro architekturu a rozvoj umístěného na internetové stránce www.arch-rozvoj.cz, mj. v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, a to pro účely zaslání pozvánky a dalších informací ohledně uvedených akcí, na dobu nezbytnou k naplnění uvedeného účelu. Současně beru na vědomí, že mé osobní údaje budou po konání Summitu neprodleně smazány.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V souvislosti se zpracováním mých osobních údajů správcem mi vznikají následující práva: (i) na informaci o tom, zda jsou mé osobní údaje zpracovávány, (ii) na přístup k osobním údajům, (iii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů, (vii) právo vznést námitku proti zpracování, a (viii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, to vše za podmínek stanovených v dotčených právních předpisech.